Nunavut Housing Corporation
Hon. Margaret Nakashuk

Minister

Una Ihumagiyautiaqtuq Lorne Kusugak

Minister responsible for the Nunavut Housing Corporation

Hivuniqhaliuqtaat igluqhatigun Nunavunmi imaa ittuq atauhiq ilangmingni kitutliqaaqlu naammaktumik piinnarialaqiqiplugut amigaittuni akittuqyuanggittunik igluqhanik naliangnik. Hivuniqhaliurnia hamna itpiagutigiplugu, pidjutihimmaangniaqtaalu aktuqtaunia. Kihimi aktuqtaunia ayurnaittuq.

Inungnut Iglugiyauyut

Tapkuat NHC-kut atuqtitai tapkuat Inungnut Iglugiyauyut Havagutit tamaitni 25 Nunavut nunaliuyuni atquhugit havaqatigittiaqnit Nunalikni Igluligiyit Timiqutivut (LHO-nguyut). Tapkuat kiinauyaliqutit piqaqnit ikayuqhiutiyut piyaqaqnit piqaqtitauyut kayuhiinaqtyunut inungnut iglukhainut kivgaqtutit tahapkununga Nunavummiut piyauyut atuqhugit aulatauninut angigutit tapkunanga NHC-kut tapkuatlu Nunalikni Igluligiyit Timiuyut.

Taiguaqhimmaarit

Havaktit Iglugiyai

Atuqhugit tapkuat Havaktit Iglugiyai Havagutit, tapkuat NHC-kut piqaqtitai akikhigiaqhimayut atuqtuagat iglukhat kiklikhaliqhimaittunut havaktit ikayuqhugit havaktikhaqtaqnit pihimainnaqnilu havaktinut ihuaqhinahuaqhugitlu tapkuat piqaqnit havagutit kivgaqtutitlu tahapkununga Nunavummiut.

Taiguaqhimmaarit

Nanminiq Igluqarniq Havagutit

Atuqhugit Nanminiq Iglutarniqmun Ikayugutit Havagutiktik ikayugutailu, tapkuat NHC-kut ikayuqtai nunaliuyut akiliqtuilat tapkuat akituninik nanminiq igluqarniq pitaqninut ihuaqhihimanilu iglugiyaqtik. Tapkualuttauq, nanminiq igluqarniqmun ilihagutit uqauyaunitlu kivgaqtutit piqaqtitauyut nanminiq igluqaqtunut. Tahapkuat kivgaqtutit ilalgit qauyimayiuyunut piplugit niuviqni tatya atuqtut igluqpait nutatluniit iglukhat hanayaunit, ihuaqhihimani, nutanguqtigauni, kiinauyaqaqvikni maniktartitnit ikumatyutitlu atuqpallaqtailinit.

Taiguaqhimmaarit

Nunavunmi Igluliqijiirjuatkut Inukhaqhiuqtut Igluliqiyikkut Katimayikhainnik

Malikhugit Nunavunmi Igluliqijiirjuatkut (NHC) Maligarmi, NHC-kut pinahuaqpaktut aadjikiingnahuaqhugit tamangnik angutit arnallu katimayiinut ilauyut kivgaqtuiplutik tamainnit nunanit Nunavunmi. Specifically, Nunavut Igluliriyiqyuat Kuapuliisikkut (NHC) qiniqtut inungnik ilauyukhanik tautuqtuuyaqtunik, hivuliqtuinikkut ayuittunik havakpakhimayut Iglulirinirmut Iglukhanik Nappaqtirinirmik, Kiinauyaliqinirmik imaaluniit Kavamaliqutit tahamani Ukiuqtaqtumi uukturlutik inuittunut Katimayinni Katimayit inikhainut.

Hamna pingahuni ukiuni kigliqaqtumik taimatut uuktutlayut niruaqtauyukhat havaqatigiiglutik pinhuarlugit iglukhatigut ayuqhautvaktunik tamainut Nunavummiunut.

Tapkuat kitkut ihumagijaujumajut tujuqtukhat uminga CV-mik imaalu titirarlutik huuq ilaujumajaamingnik Katimajiujunut imaalu qanuqtut ikajuutikhamingnik katimajiujunut, unalu tujuutigilugu uuktuutikhatik katitiqhimajut.

Apiqqutikhaqaruvit hivayarlutit (867) 975-7200 qaritauyakkut titirarvigilugu uvunga boardrecruitment@nunavuthousing.ca.

Tukhirautip Kiklikha:

Qiqaijaluarvia 6, 2022 5:00 Unnukhaq Kitikmeotigut

Nunavunmi Igluliqijiirjuatkut Inukhaqhiuqtut Igluliqiyikkut Katimayikhainnik

Need help fixing your Home?

You may be eligible for one of NHC's home repair programs

For more information:

1-844-413-9355

homeownership@nunavuthousing.ca

Nanminiq Igluqarniq Havagutit

Iqaluit Havaktit Iglugijainni igluqaqtunut

Nutannguqtirniaqtaqqut hivajautikput nampaa havangnaiqqan amigaqhuutaujunut taffumunga 867-222-1304. Amigaqhuutaujut hapkuat naunaiqhitikhatit nallianik amigaqhuutaujunut ihumagijaujut:

  • Uunaqutaiqqat.
  • Kiluutautiguvit iglungnit.
  • Hikutpata ukkuat.
  • Kuviliqpiaqqat turhuaniluunniit ajurnarhijun.
  • Ahiruqtirijun (igalaat ahiruqtaujun, ukkuat itingmiktaujun ahiruqhutik, aallallu).
  • Ikualaarniq (Hivajadjavan Igluliqijit kinguagun hivajaqqaarlugin Kaptirijiit)

Inuinnarnik Havaktiliriniq ihumaliurutinga 2023-mut

Nunavut Kavamanga (GN) aulahimaarniaqtun havakhimaarlutik amigairyumiqtitiniaqhimayut nampangit Inuinarnik havaktikharnik nunaptingni nunalaani havaktiuyukharnik ilautquyauvakhimayutnin inungnin ikayukhimaanginaanginaptingnik Nunavunmi upautiyaangatlu hivunikhangit havakhimayut ataani Nauunaitkutmi 23mi uvani Nunavunmi Nunataarutaanut Angirutaani.