Nunavut Housing Corporation

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ ᐃᓗᓕᖃᐅᑦᓯᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᖏᕐᕋᖃᖏᓂᕐᒧᓪᓗ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ

2012-13 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ

2012-13 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ- ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓᑦ ᓈᒪᔪᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᑦᑐᓕᕆ

2011-12 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ