Nunavut Housing Corporation

Current Openings

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᐃᑦ ᒪᑐᐃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᐃᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ | ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᐃᑦ


ᐱᓇᓱᐊᕆᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓇᖏᑦᓯᖃᑦᑕᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ − ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᖅ!

ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᒍᒃ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᓐᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑖᓂᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕈᒪᒍᕕᑦ (37.5 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒪᑦ, ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ-ᑕᓪᓕᒥᕐᒧ, ᓯᑕᒪᓄᑦ-ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖃᕐᓂᕐᒧᑦ) ᐃᓇᖏᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ (ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᒃᑯᑦ, ᑐᙵᕕᒋᓗᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᓃᑦ). ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᑦ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᓐᓂᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ.