Nunavut Housing Corporation
Hon. Margaret Nakashuk

ᒥᓂᔅᑕ

ᒥᓂᔅᑕ ᒪᒡᒍᓚ ᓇᑲᓱᒃ

ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂᑦ

The vision of housing in Nunavut is one of families and individuals having fair access to a range of affordable housing options. Making this vision a reality has been, and will continue to be a remarkable challenge. But that challenge is not insurmountable.

ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᕙᒃᐳᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᑦ ᑕᒪᒃᑭᓄᑦ 25-ᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᖃᓂᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᒃᑕᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᔪᐊᖅᑐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

ᐅᕘᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᕙᒃᐳᑦ ᐊᑭᒃᖠᒋᐊᖅᓯᒪᔪᒥ ᐊᑐᖅᑐᐊᒐᒃᓴᓂ ᐃᒡᓗᓂᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᖃᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑕᓇᐃᔮᖅᑕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᑦᑏᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐃᒡᓗᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ

ᐅᕘᓇ ᐃᒡᓗᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕗᑦ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᐊᑭᓖᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐊᑭᖏᓐᓂ ᐃᒡᓗᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥᑦ ᐊᖏᕐᕋᖓᓐᓂ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᐃᒡᓗᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᑐᓂᓯᕙᒃᑭᕗᑦ ᐃᒡᓗᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐃᓱᒪᓇᓂ ᓂᐅᕕᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᑕᖄᓂᒃᑐᓂ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓂᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᒃ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓᓂ, ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᖕᒥ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐊᑐᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓄᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

GN Staff Condominium Program

The GN Staff Condo Program aims to offer Government of Nunavut employees an affordable Homeownership opportunity through the direct sale of Condominium units.

Through this program, 60 Condos are being offered for direct sale in Iqaluit at this time.

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦ

ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᓂᐊᕋᑦᑕ ᐅᖄᓚᐅᑎᑉ ᓈᓴᐅᑎᖓᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᔪᓐᓃᕌᖓᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᐸᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒃᓴᒥ ᐃᒪᓐᓇ ᓈᓴᐅᑎᖃᕐᓂᐊᓕᖅᑐᖅ 867-222-1304. ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑑᓇᔭᖅᐳᖅ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᒪᐃᓕᐅᑐᐊᖅᐸᑦ:

  • ᐅᖅᑰᓴᕈᓐᓇᙱᑉᐸᑦ.
  • ᑮᒍᑎᓯᒪᒍᕕᑦ ᐃᒡᓗᖕᓂᑦ.
  • ᐹᑦ ᖁᐊᖅᓯᒪᒃᐸᑕ.
  • ᓱᓪᓗᓕᒃᑯᑦ ᕿᕐᓛᖅᑐᖃᕐᓂᖅᐸᑦ.
  • ᓱᕋᒃᑎᖅᑕᐅᓐᓂᖅᐸᑦ ᐃᒡᓗ (ᐃᒐᓚᐃᔭᖅᑕᐅᒃᐸᑦ, ᐹᖓ ᑐᑭᖅᑕᐅᓗᓂ ᓱᕋᒃᑕᐅᓗᓂ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓂᖅᐸᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ.).
  • ᐃᑭᑦᑐᖃᓕᕐᐸᑦ (ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖃᓗᓕᑕᐃᓐᓇᕐᓗᑎ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖃᓗᖅᑳᓚᐅᕐᓗᑎᑦ)

ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐅᑦ 2023

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᕈᕆᐊᖅᓯᓂᖕᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓯᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᖕᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐊᑐᖕᓂᐊᕐᓗᒍᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᑖᓂ 23 ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᕖᑦ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᓴᓇᔭᐅᑎᓪᓗᒍ?

ᐱᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ:

1-844-413-9355

homeownership@nunavuthousing.ca

ᐃᒡᓗᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ